Aptomat Hyundai

Chúng tôi cung cáp các sản phẩm Aptoamt Hyundai như sau:

Aptomat Hyundai
Hình ảnh: Aptomat Ls

+ MCB (CB tép)  loại 1P, 2P, 3P, 4P từ 6A đến 125A với dòng cắt 6kA, 10kA

HIBD  Aptomat tép Huyndai - HiBD, HIBD1P6A    Aptoamt tép 1P - 6A-6kA 61, 000, HIBD1P10A    Aptoamt tép 1P - 10A-6kA 61, 000, HIBD1P16A    Aptoamt tép 1P - 16A-6kA 61, 000, HIBD1P20A    Aptoamt tép 1P - 20A-6kA 61, 000, HIBD1P25A    Aptoamt tép 1P - 25A-6kA 61, 000, HIBD1P32A    Aptoamt tép 1P - 32A-6kA 61, 000, HIBD1P40A    Aptoamt tép 1P -  40A-6kA 61, 000, HIBD1P50A    Aptoamt tép 1P - 50A-6kA 61, 000, HIBD1P63A    Aptoamt tép 1P - 63A-6kA 61, 000, HIBD2P6A    Aptoamt tép 2P - 6A-6kA 135, 000, HIBD2P10A    Aptoamt tép 2P - 10A-6kA 135, 000, HIBD2P16A    Aptoamt tép 2P - 16A-6kA 135, 000, HIBD2P20A    Aptoamt tép 2P - 20A-6kA 135, 000, HIBD2P25A    Aptoamt tép 2P - 25A-6kA 135, 000, HIBD2P32A    Aptoamt tép 2P - 32A-6kA 135, 000, HIBD2P40A    Aptoamt tép 2P - 40A-6kA 135, 000, HIBD2P50A    Aptoamt tép 2P - 50A-6kA 135, 000, HIBD2P63A    Aptoamt tép 2P - 63A-6kA 135, 000, HIBD3P6A    Aptoamt tép 3P - 6A-6kA 220, 000, HIBD3P10A    Aptoamt tép 3P - 10A-6kA 220, 000, HIBD3P16A    Aptoamt tép 3P - 16A-6kA 220, 000, HIBD3P20A    Aptoamt tép 3P - 20A-6kA 220, 000, HIBD3P25A    Aptoamt tép 3P - 25A-6kA 220, 000, HIBD3P32A    Aptoamt tép 3P - 32A-6kA 220, 000, HIBD3P40A    Aptoamt tép 3P - 40A-6kA 220, 000, HIBD3P50A    Aptoamt tép 3P - 50A-6kA 220, 000, HIBD3P63A    Aptoamt tép 3P - 63A-6kA 220, 000, HIBD4P6A    Aptoamt tép 3P - 6A-6kA 360, 000, HIBD4P10A    Aptoamt tép 3P - 10A-6kA 360, 000, HIBD4P16A    Aptoamt tép 3P - 16A-6kA 360, 000, HIBD4P20A    Aptoamt tép 3P - 20A-6kA 360, 000, HIBD4P25A    Aptoamt tép 3P - 25A-6kA 360, 000, HIBD4P32A    Aptoamt tép 3P - 32A-6kA 360, 000, HIBD4P40A    Aptoamt tép 3P - 40A-6kA 360, 000, HIBD4P50A    Aptoamt tép 3P - 50A-6kA 360, 000, HIBD4P63A    Aptoamt tép 3P - 63A-6kA 360, 000, HIBD1PN6A    Aptoamt tép 1P - 6A-6kA 135, 000, HIBD1PN10A    Aptoamt tép 1P - 10A-6kA 135, 000, HIBD1PN16A    Aptoamt tép 1P - 16A-6kA 135, 000, HIBD1PN20A    Aptoamt tép 1P - 20A-6kA 135, 000, HIBD1PN25A    Aptoamt tép 1P - 25A-6kA 135, 000, HIBD1PN32A    Aptoamt tép 1P - 32A-6kA 135, 000, HIBD1PN40A    Aptoamt tép 1P -  40A-6kA 135, 000, HIBD1PN50A    Aptoamt tép 1P - 50A-6kA 135, 000, HIBD1PN63A    Aptoamt tép 1P - 63A-6kA 135, 000, HIBD3PN6A    Aptoamt tép 3P - 6A-6kA 360, 000, HIBD3PN10A    Aptoamt tép 3P - 10A-6kA 360, 000, HIBD3PN16A    Aptoamt tép 3P - 16A-6kA 360, 000, HIBD3PN20A    Aptoamt tép 3P - 20A-6kA 360, 000, HIBD3PN25A    Aptoamt tép 3P - 25A-6kA 360, 000, HIBD3PN32A    Aptoamt tép 3P - 32A-6kA 360, 000, HIBD3PN40A    Aptoamt tép 3P - 40A-6kA 360, 000, HIBD3PN50A    Aptoamt tép 3P - 50A-6kA 360, 000, HIBD3PN63A    Aptoamt tép 3P - 63A-6kA 360, 000, HIBD1PH6A    Aptoamt tép 1P - 6A-10kA 85, 000, HIBD1PH10A    Aptoamt tép 1P - 10A-10kA 85, 000, HIBD1PH16A    Aptoamt tép 1P - 16A-10kA 85, 000, HIBD1PH20A    Aptoamt tép 1P - 20A-10kA 85, 000, HIBD1PH25A    Aptoamt tép 1P - 25A-10kA 85, 000, HIBD1PH32A    Aptoamt tép 1P - 32A-10kA 85, 000, HIBD1PH40A    Aptoamt tép 1P -  40A-10kA 85, 000, HIBD1PH50A    Aptoamt tép 1P - 50A-10kA 85, 000, HIBD1PH63A    Aptoamt tép 1P - 63A-10kA 85, 000, HIBD2PH6A    Aptoamt tép 2P - 6A-10kA 190, 000, HIBD2PH10A    Aptoamt tép 2P - 10A-10kA 190, 000, HIBD2PH16A    Aptoamt tép 2P - 16A-10kA 190, 000, HIBD2PH20A    Aptoamt tép 2P - 20A-10kA 190, 000, HIBD2PH25A    Aptoamt tép 2P - 25A-10kA 190, 000, HIBD2PH32A    Aptoamt tép 2P - 32A-10kA 190, 000, HIBD2PH40A    Aptoamt tép 2P -  40A-10kA 190, 000, HIBD2PH50A    Aptoamt tép 2P- 50A-10kA 190, 000, HIBD2PH63A    Aptoamt tép 2P - 63A-10kA 190, 000, HIBD3PH6A    Aptoamt tép 3P - 6A-10kA 315, 000, HIBD3PH10A    Aptoamt tép 3P - 10A-10kA 315, 000, HIBD3PH16A    Aptoamt tép 3P - 16A-10kA 315, 000, HIBD3PH20A    Aptoamt tép 3P - 20A-10kA 315, 000, HIBD3PH25A    Aptoamt tép 3P - 25A-10kA 315, 000, HIBD3PH32A    Aptoamt tép 3P - 32A-10kA 315, 000, HIBD3PH40A    Aptoamt tép 3P - 40A-10kA 315, 000, HIBD3PH50A    Aptoamt tép 3P - 50A-10kA 315, 000, HIBD3PH63A    Aptoamt tép 3P - 50A-10kA 315, 000, HIBD1P100A    Aptoamt tép 1P - 100A-10kA 165, 000, HIBD1P125A    Aptoamt tép 1P - 125A-10kA 165, 000, HIBD2P100A    Aptoamt tép 2P - 100A-10kA 365, 000, HIBD2P125A    Aptoamt tép 2P - 125A-10kA 365, 000, HIBD3P100A    Aptoamt tép 3P - 100A-10kA 595, 000, HIBD3P125A    Aptoamt tép 3P - 125A-10kA 595, 000, HIBD4P100A    Aptoamt tép 4P - 100A-10kA 990, 000, HIBD4P125A    Aptoamt tép 4P - 125A-10kA 990, 000


+ Aptomat loại 2 cực, 3 cực, 4 cực: (MCCB), Aptomat 3 pha loại chỉnh dòng, Trip relay.

+ ELCB và RCCB (chống rò điện) loại 2 pha 3 pha
+ Phụ kiện MCCB: Shunt Trip (SHT), Under Vol. Trip (UVT), Auxiliary switch (AX), Alarm switch (AL), AL/AX, Busbar

Bảng giá Aptomat HyundaiCatalogue Aptomat Hyundai


HGM50E16A Aptomat 3P 16A 16kA chỉnh dòng nhiệt 650, 000, HGM50E20A Aptomat 3P 20A 16kA chỉnh dòng nhiệt 650, HGM50E25A Aptomat 3P 25A 16kA chỉnh dòng nhiệt 650, HGM50E32A Aptomat 3P 32A 16kA chỉnh dòng nhiệt 635, HGM50E40A Aptomat 3P 40A 16kA chỉnh dòng nhiệt 635, HGM50E3P50A Aptomat 3P 50A 16kA chỉnh dòng nhiệt 635, HGM50S16A Aptomat 3P 16A 20kA chỉnh dòng nhiệt 650, HGM50S20A Aptomat 3P 20A 20kA chỉnh dòng nhiệt 650, HGM50S25A Aptomat 3P 25A 20kA chỉnh dòng nhiệt 650, HGM50S32A Aptomat 3P 32A 20kA chỉnh dòng nhiệt 650, HGM50S40A Aptomat 3P 40A 20kA chỉnh dòng nhiệt 650, HGM50S50A Aptomat 3P 50A 20kA chỉnh dòng nhiệt 650, HGM50H16A Aptomat 3P 16A 38kA chỉnh dòng nhiệt 770, HGM50H20A Aptomat 3P 20A 38kA chỉnh dòng nhiệt 770, HGM50H25A Aptomat 3P 25A 38kA chỉnh dòng nhiệt 770, HGM50H32A Aptomat 3P 32A 38kA chỉnh dòng nhiệt 770, HGM50H40A Aptomat 3P 40A 38kA chỉnh dòng nhiệt 770, HGM50H50A Aptomat 3P 50A 38kA chỉnh dòng nhiệt 770, HGM100E63A Aptomat 3P 63A 16kA chỉnh dòng nhiệt 840, HGM100E75A Aptomat 3P 75A 16kA chỉnh dòng nhiệt 840, HGM100E100A Aptomat 3P 100A 16kA chỉnh dòng nhiệt 840, HGM100H63A Aptomat 3P 63A 26kA chỉnh dòng nhiệt 900, HGM100H75A Aptomat 3P 75A 26kA chỉnh dòng nhiệt 900, HGM100H100A Aptomat 3P 100A 26kA chỉnh dòng nhiệt 900, HGM100L63A Aptomat 3P 63A 30kA chỉnh dòng nhiệt 950, HGM100L75A Aptomat 3P 75A 30kA chỉnh dòng nhiệt 950, HGM100L100A Aptomat 3P 100A 30kA chỉnh dòng nhiệt 950, HGM125E75A Aptomat 3P 75A 20kA chỉnh dòng nhiệt 870, HGM125E100A Aptomat 3P 100A 20kA chỉnh dòng nhiệt 870, HGM125E125A Aptomat 3P 125A 20kA chỉnh dòng nhiệt 870, HGM125S75A Aptomat 3P 75A 26kA chỉnh dòng nhiệt 920, HGM125S100A Aptomat 3P 100A 26kA chỉnh dòng nhiệt 920, HGM125S125A Aptomat 3P 125A 26kA chỉnh dòng nhiệt 920, HGM125H75A Aptomat 3P 75A 38kA chỉnh dòng nhiệt 1, 090, HGM125H100A Aptomat 3P 100A 38kA chỉnh dòng nhiệt 1, HGM125H125A Aptomat 3P 125A 38kA chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250S125A Aptomat 3P 125A-26kA - chỉnh dòng nhiệt 1, 650, HGM250S150A Aptomat 3P 150A-26kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250S175A Aptomat 3P 175A-26kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250S200A Aptomat 3P 200A-26kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250S225A Aptomat 3P 225A-26kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250S250A Aptomat 3P 250A-26kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250H125A Aptomat 3P 125A-38kA - chỉnh dòng nhiệt 1, 800, HGM250H150A Aptomat 3P 150A-38kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250H175A Aptomat 3P 175A-38kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250H200A Aptomat 3P 200A-38kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250H225A Aptomat 3P 225A-38kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250H250A Aptomat 3P 250A-38kA - chỉnh dòng nhiệt 1, HGM250L125A Aptomat 3P 125A-55kA - chỉnh dòng nhiệt 2, 070, HGM250L150A Aptomat 3P 150A-55kA - chỉnh dòng nhiệt 2, HGM250L175A Aptomat 3P 175A-55kA - chỉnh dòng nhiệt 2, HGM250L200A Aptomat 3P 200A-55kA - chỉnh dòng nhiệt 2, HGM250L225A Aptomat 3P 225A-55kA - chỉnh dòng nhiệt 2, HGM250L250A Aptomat 3P 250A-55kA - chỉnh dòng nhiệt 2, HGM400E250A Aptomat 3P 250A-45kA - chỉnh dòng nhiệt 4, 050, HGM400E300A Aptomat 3P 300A-45kA - chỉnh dòng nhiệt 4, HGM400E350A Aptomat 3P 350A-45kA - chỉnh dòng nhiệt 4, HGM400E400A Aptomat 3P 400A-45kA - chỉnh dòng nhiệt 4, HGM400S250A Aptomat 3P 250A-65kA - chỉnh dòng nhiệt 4, 400, HGM400S300A Aptomat 3P 300A-65kA - chỉnh dòng nhiệt 4, HGM400S350A Aptomat 3P 350A-65kA - chỉnh dòng nhiệt 4, HGM400S400A Aptomat 3P 400A-65kA - chỉnh dòng nhiệt 4, HGM400H250A Aptomat 3P 250A-85kA - chỉnh dòng nhiệt 4, 600, HGM400H300A Aptomat 3P 300A-85kA - chỉnh dòng nhiệt 4, HGM400H350A Aptomat 3P 350A-85kA - chỉnh dòng nhiệt 4, HGM400H400A Aptomat 3P 400A-85kA - chỉnh dòng nhiệt 4, HGM630E500A Aptomat 3P 500A-45kA - chỉnh dòng nhiệt 8, HGM630E630A Aptomat 3P 630A-45kA - chỉnh dòng nhiệt 8, HGM630S500A Aptomat 3P 500A-65kA - chỉnh dòng nhiệt 9, 500, HGM630S630A Aptomat 3P 630A-65kA - chỉnh dòng nhiệt 9, HGM630H500A Aptomat 3P 500A-85kA - chỉnh dòng nhiệt 9, HGM630H630A Aptomat 3P 630A-85kA - chỉnh dòng nhiệt 9, HGM800S700A Aptomat 3P 700A-65kA - chỉnh dòng nhiệt 9, HGM800S800A Aptomat 3P 800A-65kA - chỉnh dòng nhiệt 9, HGM800H700A Aptomat 3P 700A-85kA - chỉnh dòng nhiệt 10, 200, HGM800H800A Aptomat 3P 8000A-85kA - chỉnh dòng nhiệt 10, F APTOMAT CHỈNH DÒNG, UCB250S125F Aptomat 3P 125A-35kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 2, 100, UCB250S150F Aptomat 3P 150A-35kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 2, UCB250S175F Aptomat 3P 175A-35kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 2, UCB250S200F Aptomat 3P 200A-35kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 2, UCB250S225F Aptomat 3P 225A-35kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 2, UCB250S250F Aptomat 3P 250A-35kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 2, UCB400R250F Aptomat 3P 250A-30kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, 300, UCB400R300F Aptomat 3P 300A-30kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB400R350F Aptomat 3P 350A-30kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB400R400F Aptomat 3P 400A-30kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB400S250F Aptomat 3P 250A-42kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, 550, UCB400S300F Aptomat 3P 300A-42kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB400S350F Aptomat 3P 350A-42kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB400S400F Aptomat 3P 400A-42kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB400H250F Aptomat 3P 300A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB400H300F Aptomat 3P 350A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB400H350F Aptomat 3P 400A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB400H400F Aptomat 3P 6300A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 4, UCB630R500F Aptomat 3P 500A-45kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 8, UCB630R630F Aptomat 3P 6300A-45kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 8, UCB630S500F Aptomat 3P 500A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 9, UCB630S630F Aptomat 3P 630A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 9, UCB630H630F Aptomat 3P 500A-85kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 9, UCB630H500F Aptomat 3P 630A-85kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 9, UCB800R800F Aptomat 3P 800A-45kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 8, UCB800R700F Aptomat 3P 700A-45kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 8, UCB800S 3P 700F Aptomat 3P 800A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 9, 980, UCB800S 3P 800F Aptomat 3P 800A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 9, UCB800H 3P 700F Aptomat 3P 800A-85kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 10, 080, UCB800H 3P 800F Aptomat 3P 800A-85kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 10, HGM800S 3P 800F Aptomat 3P 800A-85kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1) 9, UCB1000S Aptomat 3P 1000A 100kA Chỉnh dòng ( 0.5-1) 22, UCB1250SAptomat 3P 1250A 100kA Chỉnh dòng ( 0.5-1) 24, UCB1600S Aptomat 3P 1600A 65kA Chỉnh dòng ( 0.5-1) 48

Sản phẩm khác

Relay nhiệt hyundai
Aptomat Hyundai

Chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 


Xem thêm:
aptomat Hyundai, aptomat 3 pha Hyundai, báo giá aptomat Hyundai 2016, aptomat 3 pha 50a Hyundai, aptomat Hyundai 20a, aptomat Hyundai 100a, gia aptomat ls, aptomat 3 pha 200a Hyundai, aptomat Hyundai 30a, bảng giá relay nhiệt Hyundai, catalogue relay nhiệt Hyundai, relay nhiệt Hyundai, rơle nhiệt Hyundai gth 22, rơle nhiệt ls mt-32, thông số relay nhiệt Hyundai, Thiết bị điện Hyundai, thiết bị điện Hyundai , bảng giá thiết bị điện Hyundai 2016 ,bảng giá thiết bị điện Hyundai , thiết bị điện Hyundai hàn quốc , đại lý thiết bị điện Hyundai tại hà nội , giá thiết bị điện Hyundai , báo giá thiết bị điện Hyundai 2016 , thiết bị điện ls tại hà nội , catalogue thiết bị điện Hyundai , đại lý thiết bị điện Hyundai , thiết bị điện công nghiệp Hyundai , thiết bị điện Hyundai, báo giá thiết bị điện Hyundai 2017 , bảng giá thiết bị điện Hyundai 2017, bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai , thiết bị đóng cắt Hyundai , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2016, catalogue thiết bị đóng cắt Hyundai , báo giá thiết bị đóng cắt Hyundai , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai mới nhất , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2017 , báo giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2017

Các bài viết khác
Lên đầu